top of page

Volejte ZDARMA   800 214 214

Jak funguje oddlužení dle ins. zákona (tzv. - osobní bankrot, insolvence)

Denně dostáváme na toto téma dotazy, proto jsme vytvořili článek, kde se dozvíte:

  • Shrnutí základních informací, co je to oddlužení a hlavní přínosy.

  • KROK za KROKEM ve stručnosti, jak oddlužení probíhá

Oddlužení dle insolvenčního zákona je účinný a legální způsob řešení dluhů, který v ČR funguje již od roku 2008. Aktuálně v Česku prochází procesem oddlužení více než 110 000 lidí. Za posledních 12 měsíců v Česku soud povolil oddlužení víc než 18 000 lidem a z toho více než 10% lidí se v samotném počátku obrátilo právě na naši poradnu.

Oddlužení je ze zákona určeno pro ty, kteří nejsou schopni splácet své dluhy.

Žadatel o oddlužení musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů. Aby bylo oddlužení žadateli schváleno, musí splňovat také další zákonné podmínky. Od 1.6.2019 začala platit novela insolvenčního zákona, která celý proces oddlužení zjednodušila. Díky této novele na oddlužení dosáhne více lidí.

Velká úleva a konečně bez stresu, právě to často bývá pro lidi tím prvním užitkem.

Vymahači si dají pohov, dlužné částky přestanou narůstat, exekuce se stopnou. S trochou nadsázky lze oddlužení označit jako takovou cestu z pekla. Kdo se na ni vydá, čeká ho cesta, která není snadná, ale stojí to za to. Na konci přijde restart, začínáte s čistým štítem - od nuly a bez dluhů.

O oddlužení se žádá u krajského soudu, který následně rozhoduje.

Žádost se podává elektronickou formou, k soudu se osobně nechodí a to většinou ani v průběhu oddlužení. Kolik dlužník celkem v oddlužení zaplatí, je individuální.

Rozhoduje výše dluhů, dále jakou částku a do kdy je schopen dlužník zaplatit. Vliv má také, pokud je žadatel o oddlužení starobní nebo invalidní důchodce 2. a 3. stupně. V oddlužení platí pravidlo, že maximálně lze zaplatit 100% svých dluhů, minimální procentuální částka však není stanovena, tzn. v praxi se může stát, že dlužník během oddlužení zaplatí 5% svých dluhů a oddlužení může být úspěšné. Platí však pravidlo, že dlužník musí být schopen věřitelům měsíčně splácet alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolvenčního správce. Přesněji to znamená, že v dluhové pasti musí prokázat, že je schopen splácet měsíčně alespoň cca 2 200 Kč a v případě manželského páru alespoň cca 3 300 Kč.

Shrnutí základních informací, co je to oddlužení a hlavní přínosy.

Hlavní přínosy oddlužení:

  • Dochází k zastavení exekucí a celkového narůstání dluhů.

  • Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.

  • Zpravidla 4 - 8 měsíců je splácení dluhů zastaveno.

  • Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.

  • Zákon umožňuje odpuštění větší části dluhů.

Dochází k zastavení exekucí a celkového narůstání dluhů. Objem dluhů se již nebude navyšovat o žádné úroky ani pokuty, ale zůstane v aktuální výši ke dni rozhodnutí o úpadku. Okamžikem rozhodnutí o úpadku přestanou dluhy dále narůstat. Již se nebudou přičítat žádné úroky a pokuty a to ani v exekuci.

Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů. Věřitelé, vymáhací agentury i exekutoři přestanou vyvíjet nátlak a ukončí vymáhání dlužných částek. Jedná se o tzv. zákonnou ochranu dlužníka. Závazky jsou řešeny podle insolvenčního zákona a oni se tím musí řídit.

Zpravidla 4 - 8 měsíců je splácení dluhů zastaveno. Od podání insolvenčního návrhu až do doby, než je nastaven nový splátkový kalendář, dlužník věřitelům nic neplatí, tudíž lidé bývají rádi, že mají po tu dobu od splácení klid. Doba, kdy začne nový splátkový kalendář je individuální, záleží na více okolnostech, navíc soudy nemají stanovenou žádnou lhůtu, tudíž záleží také vytížení a rychlosti daného soudu. Praxe však ukazuje, že zpravidla se jedná 4-8 měsíců. Jestliže má dlužník exekuce a srážky ze mzdy, jsou i nadále srážky ze mzdy prováděny, nejsou však posílány exekutorovi, ale jsou deponované (uložené) na účtě zaměstnavatele až do doby rozhodnutí soudu.

Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky. V oddlužení je nastaven zcela nový splátkový kalendář, který je bezúročný a výše měsíční splátky je přizpůsobena aktuální výši příjmu dlužníka. Obecně platí, že čím větší příjem člověk má, tím je měsíční splátka vyšší. Pokud není určeno jinak, tak každá měsíční splátka je vypočítána podle aktuální výše příjmů v daném měsíci, což v praxi znamená, že pokud se příjem zvýší, splátka se také zvýší a naopak, pokud se příjem sníží, měsíční splátka se sníží také. Výši splátkového kalendáře mohou ovlivnit další faktory, jako náklady na živobytí, vyživovací povinnosti, léky apod. Jestliže má dlužník hodnotnější majetek, např. nemovitost, tak oddlužení může být řešeno prodejem majetku či kombinací prodeje majetku a splátkového kalendáře.

Věřitelé si musí přihlásit pohledávky včas, jinak přijdou o peníze.

Věřitelé mají 60 dnů od soudní výzvy, aby si přihlásili k soudu do insolvenčního řízení své pohledávky, pakliže to neučiní, pohledávka se nebude počítat. Věřitelé si ovšem lhůtu hlídají, tudíž nelze spoléhat, že si zapomenou pohledávku přihlásit, nicméně občas se opravdu stane, že to některý z věřitelů neudělá a přijde o svoji pohledávku, tudíž ztratí nárok získat peníze.

Oddlužení může úspěšně skončit za 3 roky.

Oddlužení může úspěšně skočit již za 3 roky, pokud dlužník splatí věřitelům během tří let alespoň 60% svých dluhů. Oddlužení pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2. a 3. stupně, je automaticky na 3 roky.

Oddlužení skončí za 5 let. Pokud dlužník nesplatí věřitelům alespoň 60% během 3 let, oddlužení pokračuje dále. Úspěšně skončí za 5 let, pokud dlužník během pěti let uhradí alespoň 30% svých dluhů. V případě, že dlužník během 5 let splatí méně než 30% dluhů (např. 10%), tak soud bude posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, budou mu zbývající dluhy odpuštěny a oddlužení úspěšně skončí.

Oddlužení úspěšně skončí dříve, pokud dlužník zaplatí 100% svých dluhů.

Oddlužení může být také kdykoliv v průběhu zrušeno. K tomu nejčastěji dochází, pokud dlužník neplní zákonné povinnosti.

Krátkodobý výpadek příjmu nevadí. Jestliže dlužník v průběhu insolvenčního řízení přijde o zaměstnání, běžně to ničemu nevadí, pouze je nutné hledat nový příjem a co nejdříve začít splácet, aby výše splátek plnila zákonné podmínky. V oddlužení není problém měnit zaměstnání, lze také začít podnikat jako OSVČ, v tomto směru není žádné omezení a dokonce pokud dlužník není schopen splácet, aby plnil zákonnou podmínku, může mu se splácením pomáhat i někdo jiný.

KROK za KROKEM ve stručnosti, jak oddlužení probíhá.

1. KROK - příprava potřebných dokumentů Aby bylo možné provést sepis a podání ins. návrhu, nejprve je nutné obstarat potřebné náležitosti, které jsou pro sepis a podání návrhu nutné. Délka přípravy těchto dokumentů je závislá na více faktorech, nejvíce však záleží přímo na Vás.

2. KROK - vypracování a podání insolvenčního návrhu Sepisovatel vypracovaný insolvenční návrh za dlužníka podá k příslušnému krajskému soudu a to elektronickou formou přes datovou schránku. Sepis a podání ins. návrhu může dělat pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo akreditovaná osoba. Zákonná odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je zákonem omezena na 4 000,- Kč + DPH u jednotlivce a 6 000,- Kč + DPH v případě manželského páru. Sepisovatel by si měl platbu uplatnit až v insolvenčího řízení, tudíž neměla by být dlužníkem placena dopředu. V případě akreditované osoby Ministerstvsem spravedlnosti ČR, jsou tyto služby poskytovány bezplatně.

3. KROK - povolení oddlužení a přidělení insolvenčního správce Jakmile soud přezkoumá podaný insolvenční návrh a neshledá pochybnosti, vydá usnesení o povolení oddlužení. Soud na vydání usnesení o povolení oddlužení nemá stanovenou lhůtu, ale běžně to trvá 7 - 60 dnů od podání ins. návrhu.

Věřitelé jsou vyzvání, aby si do 60 dnů přihlásili své pohledávky Současně s povolením oddlužení soud vyzve věřitele, aby si přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení ve lhůtě šedesáti dnů od soudní výzvy. Pakliže to některý z věřitelů neučiní, pohledávka a nebo pohledávky se nebudou počítat a tudíž věřitel nedostane žádné peníze. Věřitelé si ovšem přihlašování hlídají, takže se na to nelze spoléhat, nicméně se občas opravdu stane, že si věřitel svoji pohledávku nepřihlásí a o své peníze přijde.

Soud přidělí insolvenčního správce. Současně s povolením oddlužení soud stanoví insolvenčního správce. To je osoba nebo společnost, která určitým způsobem zastupuje zájmy vašich věřitelů a zároveň koordinuje komunikaci i dokumentaci mezi Vámi, věřiteli a soudem. Podstatná role správce je také dohlížet na plnění povinností dlužníka a rozdělování financí mezi věřitele na základě rozhodnutí soudu.Za tuto činnost má správce zákonem danou měsíční odměnu. Výše této odměny je v případě jednotlivce 1.089,- Kč včetně DPH a v případě manželského páru 1.633,5,- Kč včetně DPH. Povinnost ji platit vzniká po povolení oddlužení a jakmile je rozhodnuto o splátkovém kalendáři, tato odměna je pak zahrnuta do jednotné splátky.

4. KROK - schůzka s ins. správcem, tzv. přezkumné jednání Insolvenční správce si s Vámi domluví osobní schůzku, tzv. přezkumné jednání. To obvykle probíhá v kanceláři ins. správce poblíž Vašeho bydliště. Na této schůzce budou přezkoumány přihlášené pohledávky, které si v 60ti denní lhůtě věřitelé přihlásili a další potřebné údaje. Správce poté vypracuje výslednou zprávu, včetně doporučeného způsobu oddlužení a pošle ji na soud.

5. KROK - schválení oddlužení Soud vydá usnesení o schválení oddlužení - nejčastěji plněním splátkového kalendáře. Na vydání usnesení o schválení oddlužení soud nemá stanovenou lhůtu, ale běžně to trvá 15 - 90 dnů od podání zprávy z přezkumného jednání, kterou vypracoval a na soud poslal insolvenční správce.

Začne splátkový kalendář.

Obvykle v následujícím měsíci od vydání usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře začne nový splátkový kalendář. Datum je vždy uveden přímo v usnesení. Usnesení rovněž upřesňuje, jakým způsobem se bude postupovat při splácení. Např. jestliže je člověk zaměstnán, soud zpravidla uloží povinnost strhávat splátky zaměstnavateli, který je odesílá přímo insolvenčnímu správci a správce je poté rozdělí jednotlivým věřitelům.

6. KRO​K - Konec oddlužení

Oddlužení dle insolvenčního zákona skončí v momentě, kdy dlužník řádně splní své povinnosti. Soud následně dlužníka osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek věřitelů zahrnutých v oddlužení. Osvobození se vztahuje i na pohledávky, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení v zákonné lhůtě.

5,116 views
Nejnovější články

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Zavoláme Vám

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

Úspěšně jste vyplnili formulář. Náš pracovník se Vám ozve ve Vámi uvedeném termínu.

nebo

800 214 214
Volejte zdarma

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat!

Napište nám

Vaše zpráva byla odeslána.

bottom of page