top of page

Volejte ZDARMA   800 214 214

Zákon znovu umožní odpuštění části exekucí. „Milostivé léto 2“ začíná 1. září 2022. Jak funguje?

V období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 je možné odpuštění části exekučně vymáhaných dluhů vůči některým věřitelům (tzv. Milostivé léto 2). Nutné je zaplatit soudnímu exekutorovi jistinu dluhu (tedy původní částku dluhu) a navíc částku 1 815 Kč. Milostivé léto 2 se však týká pouze některých dluhů a NETÝKÁ SE dluhů vůči bankám, nebankovním společnostem a fyzickým osobám.


V článku se dozvíte:

  • kterých exekucí se Milostivé léto 2 týká a kterých NE,

  • za jakých podmínek může být příslušenství dluhů odpuštěno a

  • konkrétní příklad, jak odpuštění příslušenství dluhů probíhá.

Dne 24. června 2022 schválil parlament „zákon ze dne 24. 6. 2022, o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů“, jehož část první umožní odpuštění příslušenství exekučně vymáhaných dluhů vůči některým věřitelům (tzv. Milostivé léto 2). Pod výrazem „příslušenství dluhu“ se rozumí úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, smluvní pokuta, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení.


Příslušenství jakých dluhů může být odpuštěno?


Dlužníkům může být odpuštěno pouze příslušenství dluhů vymáhaných soudním exekutorem v exekučním řízení, které mají dlužníci (povinní) vůči následujícím věřitelům (oprávněným):

- vůči státu (například penále za neplacení daní vůči státu zastupovanému finančním úřadem, penále za neplacení na pojistného na sociální zabezpečení vůči státu zastupovanému správou sociálního zabezpečení),

- vůči obcím, městům, městským částem, městským obvodům a krajům (například náklady řízení u dluhu na poplatku za komunální odpad, náklady řízení u pokuty za dopravní přestupky, poplatek z prodlení u dluhu na nájemném za užívání obecního bytu),

- vůči veřejným vysokým školám (náklady řízení u dluhu na poplatku za studium),

- vůči zdravotním pojišťovnám (penále za prodlení s placením pojistného na zdravotní pojištění a náklady řízení),

- vůči nemocnicím,

- vůči dopravním podnikům (náklady řízení u pokuty za jízdu na černo),

- vůči České televizi (náklady řízení u televizního poplatku),

- vůči Českému rozhlasu (náklady řízení u rozhlasového poplatku) a

- vůči „státním“ společnostem, jejichž většinovým vlastníkem je stát (například náklady soudního a exekučního řízení u dluhu za dodávky energií vůči ČEZ, a.s. a náklady řízení u dluhu za jízdu na černo vůči Českým drahám, a.s.).


Příslušenství jakých dluhů nemůže být odpuštěno?


1. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů vůči soukromým společnostem a soukromým osobám.

Dlužníkovi tedy nemůže být odpuštěno příslušenství dluhu vůči bance, nebankovní společnosti a fyzické osobě (člověku), který vznikl uzavřením smlouvy o úvěru nebo smlouvy o půjčce. Odpuštěn nemůže být ani například dluh vůči telefonnímu operátorovi.

2. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů, které nejsou vymáhány soudním exekutorem v exekučním řízení, a to ani v případě, že by šlo například o dluhy vůči státu, obcím nebo „státním“ společnostem. Odpuštěno tedy nemůže být příslušenství dluhů vymáhaných v daňové exekuci nebo správní exekuci, které neprovádí soudní exekutor.

3. Dlužníkům nemůže být odpuštěno příslušenství dluhů z důvodu náhrady škody způsobené věřiteli úmyslným porušením dlužníkovy právní povinnosti (například úmyslným trestným činem).


Za jakých podmínek může být příslušenství dluhů odpuštěno?


1. Dlužník musí v době od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 zaplatit soudnímu exekutorovi jistinu dluhu (tedy původní částku dluhu bez příslušenství) a navíc částku 1 815 Kč. Výši jistiny dluhu je soudní exekutor povinen dlužníkovi sdělit do 15 dnů ode dne, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena písemná žádost dlužníka o sdělení výše jistiny dluhu.


2. Dlužník musí při platbě (jistiny dluhu navýšené o částku 1 815 Kč) výslovně učinit toto písemné prohlášení:Žádám soudního exekutora o zahájení postupu podle části první zákona ze dne 24. 6. 2022, o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.


V případě placení dluhu převodem na exekutorův bankovní účet uvede dlužník písemné prohlášení ve zprávě pro příjemce. Shora specifikované písemné prohlášení musí dlužník také zaslat doporučeným dopisem na adresu sídla soudního exekutora (tedy na adresu sídla exekutorského úřadu).


V písemném prohlášení, které dlužník zašle doporučeným dopisem na adresu sídla soudního exekutora, musí být uvedena též spisová značka exekuce, označení dlužníka neboli povinného (jménem, příjmením, datem narození, rodným číslem a bydlištěm), datum a vlastnoruční podpis dlužníka.


3. Exekuční řízení musí být zahájeno před 28. říjnem 2021. Pokud bylo exekuční řízení zahájeno později než 28. 10. 2021, tak dlužník nemůže Milostivého léta 2 využít.


Příklad:

Soudní exekutor vymáhá vůči dlužníkovi neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 10 000 Kč, penále za prodlení s úhradou ve výši 7 000 Kč a náklady exekuce ve výši 8 000 Kč (tvořené odměnou soudního exekutora a náklady zdravotní pojišťovny spojenými s exekucí).


„Jistinou dluhu“ je částka 10 000 Kč, tedy částka neuhrazeného pojistného na zdravotní pojištění.

Penále ve výši 7 000 Kč a náklady exekuce ve výši 8 000 Kč jsou „příslušenstvím dluhu“.


Pokud dlužník v době od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 zaplatí soudnímu exekutorovi jistinu dluhu ve výši 10 000 Kč (představovanou neuhrazeným pojistným na zdravotní pojištění) + částku ve výši 1 815 Kč, tedy celkem částku ve výši 11 815 Kč, tak soudní exekutor osvobodí dlužníka od placení penále ve výši 7 000 Kč a nákladů exekuce ve výši 8 000 Kč.


Srážky ze mzdy (případně důchodu) prováděné dlužníkovým zaměstnavatelem (případně plátcem dlužníkova důchodu) odpuštění zbytku dluhu nezajistí, protože úhradu jistiny dluhu zvýšené o částku 1 815 Kč musí provést samotný dlužník.


Závěrečné shrnutí

Milostivé léto 2 pomůže hlavně lidem, kteří mají dluhy vůči státu, zdravotním pojišťovnám nebo jiným „veřejnoprávním věřitelům“ a kteří jsou schopni jednorázově zaplatit celou jistinu dluhu. Naopak lidem, kteří mají dluhy z úvěrových smluv (případně ze smluv o půjčce) vůči bankám, nebankovním společnostem a fyzickým osobám, Milostivé léto 2 nijak nepomůže. Stejně tak Milostivé léto 2 nepomůže lidem v případě, že je jistina dluhu vůči veřejnoprávnímu věřiteli natolik vysoká, že ji nejsou schopni exekutorovi jednorázově zaplatit. Pro takové lidi, kteří mají více exekucí, je vhodnějším řešením oddlužení podle insolvenčního zákona. Díky oddlužení se lidé mohou zbavit všech svých exekucí a všech svých dluhů. Více o tom, co je to oddlužení, jak oddlužení funguje a jaké jsou jeho hlavní výhody, si můžete přečíst v tomto článku.
.

259 views

Comments


Nejnovější články

Řekněte nám svůj problém a my Vám poradíme, jak ho vyřešit.

Řešení sdělíme úplně každému a vždy BEZPLATNĚ.

Zavoláme Vám

Potřebujete poradit? Nechte si zavolat.

Stačí vyplnit políčka níže a my se Vám ozveme.

Úspěšně jste vyplnili formulář. Náš pracovník se Vám ozve ve Vámi uvedeném termínu.

nebo

800 214 214
Volejte zdarma

Jak to probíhá

 

Vyplníte formulář s žádostí o zavolání. Uvedete jméno, telefon, email a časové rozmezí, kdy Vám můžeme volat.

 

V den hovoru Vás budeme informovat SMS zprávou, abyste věděli, kdy a z jakého čísla Vám bude voláno.

 

Jeden z našich poradců Vám zavolá. V hovoru se můžete zeptat na cokoliv, poradce Vám rád se vším poradí. 

Pokud máte nějaké dotazy a nebo chcete poradit,  neváhejte nám napsat!

Napište nám

Vaše zpráva byla odeslána.

bottom of page