top of page

Co se zde dozvíte ? 

Názory a zkušenosti lidí, kteří využili oddlužení

Základní informace, co je oddlužení a jaké jsou hlavní přínosy

Stručný popis průběhu oddlužení KROK za KROKEM 

Názory a zkušenosti lidí, kteří využili oddlužení

Kotva 1

Máme uzavřenou skupinu na Facebooku, kde jsou lidé, kteří vyřešili svoji dluhovou situaci pomocí oddlužení. Zeptali jsme, co by vzkázali lidem, kteří se nyní rozhodují, zda budou svou situaci řešit pomocí oddlužení. Některé odpovědi uvádíme níže.

1_edited.jpg
2.jpg
3_edited.jpg
4_edited.jpg
5_edited.jpg
6_edited.jpg
7_edited.jpg
8_edited.jpg
10_edited.jpg
9_edited.jpg
11_edited.jpg
12_edited.jpg

Velká úleva a konečně bez stresu, právě to často bývá pro lidi tím prvním užitkem.

   Vymahači si dají pohov, dlužné částky přestanou narůstat, exekuce se stopnou.

S trochou nadsázky lze oddlužení označit jako takovou cestu z pekla.

Kdo se na ni vydá, čeká ho cesta, která není snadná, ale stojí to za to.

Na konci přijde restart, začínáte s čistým štítem - od nuly a bez dluhů.

Kotva 2

Základní informace, co je oddlužení a jaké jsou hlavní přínosy

Oddlužení podle insolvenčního zákona je účinný a legální způsob řešení problémů s placením dluhů, který v ČR funguje již od roku 2008. 

 

Aktuálně v Česku prochází procesem oddlužení více než 110 000 lidí.

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro ty osoby, které nejsou schopny splácet své dluhy. Žadatel o oddlužení musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů musí prokázat, že je schopen ze svých příjmů v oddlužení platit alespoň 2 200 Kč měsíčně (+ případné měsíční výživné). Manželský pár musí prokázat schopnost platit alespoň 3 300 Kč měsíčně (+ případné měsíční výživné).

O oddlužení se žádá u krajského soudu, který následně o žádosti

rozhoduje. Žádost se podává v elektronické formě. K soudu se

osobně nechodí, a to obvykle ani v průběhu oddlužení.

 

To, jakou část svých dluhů dlužník v oddlužení zaplatí, je individuální.

Závisí to na výši dluhů, na částce, kterou je dlužník schopen měsíčně věřitelům splácet, a na tom, zda je dlužník starobním důchodcem nebo osobou invalidní ve druhém či třetím stupni.

Maximálně lze v oddlužení zaplatit 100 % svých dluhů.

Naopak minimální procentuální částka, kterou by dlužník musel v oddlužení zaplatit, stanovena není. V praxi se proto může například stát, že dlužník v průběhu oddlužení zaplatí pouze 5 % svých dluhů, a na konci procesu oddlužení bude soudem od placení zbytku svých dluhů osvobozen. 

Hlavní přínosy oddlužení:

  • Dochází k zastavení exekucí a výše dluhů dále nenarůstá.

  • Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.

  • Zpravidal po dobu 4 až 8 měsíců se nemusí splácet dluhy.

  • Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.

  • Zákon umožňuje odpuštění větší části dluhů.

Dochází k zastavení exekucí a výše dluhů dále nenarůstá.

Objem dluhů se již nebude navyšovat o žádné úroky ani smluvní pokuty, ale zůstane v té výši, v jaké byl ke dni, kdy soud rozhodl o povolení oddlužení. Od dne, kdy soud rozhodne o povolení oddlužení, tedy přestanou dluhy dále narůstat. Již se nebudou přičítat žádné úroky a smluvní pokuty, a to ani v případě, že je dluh vymáhán prostřednictvím exekuce.

Skončí nátlak věřitelů, exekutorů a vymahačů.

Věřitelé, vymáhací agentury i exekutoři přestanou vyvíjet na dlužníka nátlak a ukončí vymáhání dlužných částek. Jedná se o tzv. zákonnou ochranu dlužníka. Dluhy jsou řešeny podle insolvenčního zákona, což věřitelé musí respektovat a zdržet se vymáhání dluhů mimo insolvenční řízení.

Zpravidal po dobu 4 až 8 měsíců se nemusí splácet dluhy.

Od podání návrhu na povolení oddlužení až do doby, kdy je schválen nový splátkový kalendář, dlužník věřitelům nic neplatí. Lidé bývají rádi, že mají po tuto dobu od splácení klid. Doba, kdy začne nový splátkový kalendář, je individuální a závisí na více okolnostech. Soudy navíc nemají stanovenou žádnou pevnou lhůtu, dokdy musí oddlužení schválit, a proto záleží též na vytížení a rychlosti daného soudu. Praxe však ukazuje, že zpravidla se jedná o dobu 4 - 8 měsíců. Jestliže má dlužník exekuce a srážky ze mzdy, jsou srážky ze mzdy i nadále prováděny. Částky sražené ze mzdy v rámci exekuce však nejsou posílány exekutorovi, ale jsou deponovány (uloženy) na účtu zaměstnavatele, a to až do doby rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. 

Veškeré dluhy se sloučí do jedné měsíční splátky.

V oddlužení je nastaven zcela nový splátkový kalendář, který je bezúročný. Výše měsíční splátky je přizpůsobena aktuální výši příjmu dlužníka. Obecně platí, že čím větší příjem člověk má, tím je měsíční splátka vyšší. Pokud není soudem určeno jinak, tak každá měsíční splátka je vypočítána podle aktuální výše příjmů v daném měsíci. To v praxi znamená, že pokud se příjem zvýší, měsíční splátka se také zvýší a naopak, pokud se příjem sníží, měsíční splátka se sníží také. Výši měsíční splátky ovlivňují též další faktory (například to, že má dlužník vyživovací povinnost vůči dítěti, které s ním žije ve společné domácnosti). Pokud má dlužník vysoké náklady na dopravu do zaměstnání či léky, může mu soud stanovit nižší než zákonnou výši měsíčních splátek. Jestliže má dlužník hodnotnější majetek, například nemovitost, tak může být oddlužení řešeno kombinací splátkového kalendáře a prodeje majetku.

Věřitelé si musí přihlásit pohledávky včas, jinak přijdou o peníze.

Věřitelé si musí své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení do 2 měsíců od rozhodnutí o povolení oddlužení. Pokud tak věřitelé neučiní, tak se jejich pohledávka nebude v oddlužení splácet a po skončení oddlužení bude dlužník osvobozen i od placení takové pohledávky. Věřitelé si obvykle lhůtu hlídají, a proto se nelze spoléhat na to, že si zapomenou pohledávku včas přihlásit. Občas se nicméně opravdu stane, že se některý z věřitelů přihlásí opožděně nebo se nepřihlásí vůbec, a o svoji pohledávku proto přijde.

Oddlužení může úspěšně skončit již za 3 roky.

Oddlužení skončí již za 3 roky od schválení oddlužení, pokud dlužník během tří let od schválení oddlužení splatí věřitelům alespoň 60 % svých dluhů. 


U starobních důchodců a osob invalidních ve druhém či třetím stupni skončí oddlužení již za 3 roky od schválení oddlužení automaticky, aniž by museli splatit 60 % svých dluhů.


Po skočení oddlužení rozhodne soud o osvobození dlužníka od placení neuhrazeného zbytku dluhů. Zbývající dluhy tedy budou dlužníkovi odpuštěny. 
 

Oddlužení skončí za 5 let.

Za 5 let od schválení oddlužení skončí oddlužení u dlužníka, který není starobním důchodcem nebo osobou invalidní ve druhém či třetím stupni a který do 3 let od schválení oddlužení nezaplatil věřitelům 60 % svých dluhů.


Pokud dlužník nesplatí věřitelům alespoň 60 % svých dluhů před uplynutím 3 let od schválení oddlužení, tak oddlužení pokračuje dále. Oddlužení pak úspěšně skončí za 5 let od schválení oddlužení, pokud dlužník během pěti let od schválení oddlužení zaplatí věřitelům alespoň 30 % svých dluhů. Jestliže dlužník během 5 let od schválení oddlužení splatí věřitelům méně než 30 % dluhů (například 10 %), tak bude soud posuzovat, zda dlužník vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce. Pokud soud shledá, že se dlužník dostatečně snažil splácet maximum, tak oddlužení úspěšně skončí. Po skočení oddlužení rozhodne soud o osvobození dlužníka od placení neuhrazeného zbytku dluhů. Zbývající dluhy tedy budou dlužníkovi odpuštěny. í.

Oddlužení úspěšně skončí kdykoliv v průběhu oddlužení, pokud dlužník zaplatí 100% svých dluhů.

Oddlužení může být kdykoliv v průběhu oddlužení zrušeno. 
Ke zrušení oddlužení dochází v případě, že dlužník v době po schválení oddlužení neplní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, například převezme nový dluh, který neplatí déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Krátkodobý výpadek příjmu nevadí.

Jestliže dlužník v průběhu oddlužení přijde o zaměstnání, tak to zdaleka neznamená, že je vše ztraceno. Dlužník je však povinen hledat nové zaměstnání či jiný zdroj příjmu, aby mohl co nejdříve začít platit alespoň tzv. minimální průběžnou měsíční splátku. Výše minimální průběžné měsíční splátky činí v případě jediného dlužníka 1 089 Kč + měsíční výživné stanovené rozsudkem soudu a v případě manželů 1 634 Kč + měsíční výživné stanovené rozsudkem soudu.  V průběhu oddlužení není problém měnit zaměstnání, lze také začít podnikat jako OSVČ, v tomto směru není žádné omezení. Pokud dlužník není schopen splácet ze zdrojů získaných svou prací, může dlužníkovi pomáhat se splácením jiná osoba (například příbuzný), se kterou dlužník uzavře darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu.

Kotva 3

Stručný popis průběhu oddlužení KROK za KROKEM 

1. KROK - příprava potřebných dokumentů

Aby bylo možné provést sepis a podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení, je nejprve nutné obstarat potřebné dokumenty, například výplatní pásky za posledních 12 měsíců, výpis z Rejstříku trestů a dokumenty dokládající alespoň dva Vaše dluhy. To, jak dlouho bude obstarávání potřebných dokumentů trvat, bude záviset především na Vás.

​Nemějte však obavy, přípravu dokumentů zvládnete díky naší pomoci.

Lidi, kteří mají s přípravou dokumentů potíže a požádají nás o pomoc, vedeme krok za krokem, aby byli schopni v co nejkratším čase vše nutné připravit a neztratili motivaci. To, jaké konkrétní dokumenty je nutné připravit, závisí na situaci člověka, který nás požádal o pomoc. Proto vždy každému na míru sdělíme všechny dokumenty, které bude potřeba dodat na soud.

2. KROK - vypracování a podání návrhu na oddlužení

Sepisovatel vypracovaný návrh na povolení oddlužení za dlužníka podá k příslušnému krajskému soudu, a to elektronickou formou přes datovou schránku.

Sepisovatele návrhu na povolení oddlužení si zvolíte sami nebo Vám jej doporučíme. Návrh na povolení oddlužení může za dlužníka sepsat a podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, soudní exekutor nebo akreditovaná osoba. Můžete si sepisovatele návrhu na povolení oddlužení zvolit sami nebo Vám zdarma doporučíme advokátní kancelář, se kterou máme my i naši klienti dobré zkušenosti. Výhodou je to, že v dnešní době je možné vyřešit veškerou administrativu za pomoci emailu a pošty, takže není nutné nikam jezdit. Advokátům, které našim klientům doporučujeme, není nutné zákonnou odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení platit předem. Zákonnou odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení si advokátní kancelář uplatňuje až v době, kdy je návrh na povolení oddlužení podaný u soudu. Zákonná odměna se zaplatí ze splátek z Vašeho příjmu, které plátce Vašeho příjmu (například zaměstnavatel) bude na účet oddlužení každý měsíc posílat. Nemusíte ji tedy advokátovi platit zvlášť. Odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je zákonem omezena na 4 840 Kč včetně DPH u jednotlivce a 7 260 Kč včetně DPH u manželského páru.

3. KROK - povolení oddlužení a přidělení insolvenčního správce

Jakmile soud přezkoumá podaný návrh na povolení oddlužení a dospěje k závěru, že je v pořádku, tak vydá usnesení o povolení oddlužení. Usnesení o povolení oddlužení soud obvykle vydává za 7 až 60 dnů od podání návrhu na povolení oddlužení.

Věřitelé jsou vyzvání, aby si do 60 dnů přihlásili své pohledávky.

Současně s povolením oddlužení soud vyzve věřitele, aby si přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, a to ve lhůtě šedesáti dnů od zveřejnění soudní výzvy. Pokud to některý z věřitelů neučiní, tak se jeho nepřihlášená pohledávka nebude v oddlužení splácet a po skončení oddlužení budete osvobozeni i od placení také pohledávky. Věřitelé si obvykle přihlašování hlídají, takže se na to nelze spoléhat. Občas se nicméně opravdu stane, že si věřitel svoji pohledávku nepřihlásí a o své peníze přijde.

 

Soud přidělí insolvenčního správce.

Současně s povolením oddlužení soud ustanoví insolvenčního správce. Insolvenční správce je osoba nebo společnost, která koordinuje komunikaci mezi Vámi, věřiteli a soudem. Mezi hlavní úkoly insolvenčního správce patří dohled nad plněním povinností ze strany dlužníka a rozdělování měsíčních splátek v oddlužení mezi dlužníkovy věřitele. Za svou činnost má insolvenční správce zákonem danou měsíční odměnu. Výše odměny insolvenčního správce činí v případě jednotlivce 1.089 Kč včetně DPH měsíčně a v případě manželského páru 1.634 Kč včetně DPH měsíčně.

4. KROK - osobní schůzka s insolvenčním správcem, v jejímž rámci dojde k tzv. přezkumnému jednání

Poté, co uplyne šedesátidenní lhůta k přihlašování pohledávek věřitelů, Vás insolvenční správce kontaktuje a sdělí Vám termín osobního jednání, v jehož rámci se bude konat tzv. přezkumné jednání. Přezkumné jednání, které se koná v rámci osobního jednání insolvenčního správce s dlužníkem, slouží k tomu, aby insolvenční správce přezkoumal, zda jsou přihlášené pohledávky věřitelů oprávněné. Po skončení osobního jednání vypracuje insolvenční správce zprávu pro oddlužení, zprávu o přezkumu přihlášených pohledávek a soupis Vašeho majetku. Tyto zprávy insolvenční správce zašle soudu.

5. KROK - schválení oddlužení

Soud vydá usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud nemá stanovenou pevnou lhůtu, ve které musí usnesení o schválení oddlužení vydat. Obvykle soudy usnesení o schválení oddlužení vydávají za 15 - 90 dnů ode dne, kdy od insolvenčního správce obdrží zprávu pro oddlužení vypracovanou po skončení osobního jednání insolvenčního správce s dlužníkem. .

Začne splátkový kalendář.

Od měsíce následujícího po měsíci, kdy soud vydal usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, začne nový splátkový kalendář. Přesný termín úhrady první měsíční splátky je uveden v usnesení o schválení oddlužení. V usnesení o schválení oddlužení soud také stanoví, jakým způsobem se bude postupovat při splácení. Pokud je dlužník zaměstnán, tak soud v usnesení o schválení oddlužení uloží dlužníkovu zaměstnavateli, aby každý měsíc strhával splátky z dlužníkovy mzdy a odesílat je insolvenčnímu správci. Insolvenční správce poté splátky rozdělí mezi jednotlivé věřitele. V případě dlužníka, který pobírá důchod, zasílá měsíční splátky insolvenčnímu správci plátce důchodu dlužníka. Dlužník, který podniká, zasílá měsíční splátky insolvenčnímu správci sám..

6. KROK - Konec oddlužení

Pokud dlužník během tří let od schválení oddlužení splatí věřitelům alespoň 60 % svých dluhů nebo v případě, že je dlužník starobním důchodcem či osobou invalidní ve druhém či třetím stupni, skončí oddlužení za 3 roky od schválení oddlužení. 


U ostatních dlužníků oddlužení skončí za 5 let od schválení oddlužení.


Pokud soud dospěje k závěru, že dlužník řádně splnil všechny své podstatné povinnosti v oddlužení (například povinnost vynaložit přiměřené úsilí k úplnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, povinnost nezatajovat žádný ze svých příjmů a povinnost neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody), tak soud vydá usnesení o splnění oddlužení spojené s usnesením o osvobození dlužníka od placení neuhrazeného zbytku pohledávek věřitelů.  


Dlužník je také osvobozen od placení i těch pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení vůbec nepřihlásili i od těch pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení přihlásili opožděně, tedy až po uplynutí šedesátidenní lhůty k podávání přihlášek pohledávek.
.

bottom of page